Soykırım suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 76’ncı maddesinde

(1) Bir plânın icrası suretiyle, millî, etnik, ırkî veya dinî bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu oluşturur:

    a) Kasten öldürme.

    b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme.

    c) Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması.

    d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması.

    e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.

    (2) Soykırım suçu failine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ancak, soykırım kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

    (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

    (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.” şeklinde düzenlenmiştir.

İkinci Dünya Savaşından sonra büyük dramlar yaşayan insanlık savaş neticesinde; Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 0.12.1948 tarihli ve 260 A(III) sayılı kararıyla onaylayarak imzaya açılmış ve Türkiye bu sözleşmeye çekince koymaksızın taraf olmuştur.

Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabı olan özel hükümlerden uluslararası suçlar başlığı altında düzenlenen ilk suç olan soykırım suçu unsurları ise şu şekildedir:

  • Suç bir planın icrası kapsamında işlenmelidir.
  • Gerçekleştirilen fiil; milli, etnik, ırki veya dini bir gruba yönelik olmalıdır.
  • Nitelikleri belirtilen grupların tamamen ya da kısmen yok edilmesi amaçlanmaktadır.
  • Bir diğer unsur ise birinci fıkrada soykırımı oluşturan fiillerden bir ve ya daha fazlasının işlenmesi gerekmektedir. Bu suçlar ise; a- kasten öldürme, b- kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme, c- grubun tamamen ve kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlama, d- grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik önlemler alma, e- gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesidir.

Soykırım suçu nedeniyle, koşulların oluşması şartıyla TCK’nin 60’ıncı maddesindeki tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilebilir. Soykırım suçunun faillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Ayrıca bunun yanında ilk fıkranın a ve b bentlerinde yer alan öldürme ve yaralama suçlarından ayrı ayrı ceza verilir. Soykırım suçu nedeniyle dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.

TCK’nin 13’üncü maddesi uyarınca soykırım suçu Türk vatandaşı veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk Kanunları uygulanacaktır.