Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişinin ölümünden sonra ya da gaipliği halinde mirasın hangi şartlar altında mirasçılara aktarılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasa konu olan malların yasal ve atanmış mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen Miras Hukuku, medeni hukukun bir alt dalıdır.

Avukatlar bu alana yönelik olarak; kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verilmesi halinde malların nasıl paylaşılacağı, ölüme bağlı tasarrufların düzenlenmesi, mirasın geçişi ve geçiş şekli, vasiyetname hazırlanması, veraset ilamı alınması, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, saklı pay ihlali nedeni ile açılacak davalar, terekenin tespiti davaları konularında danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Miras hukukuna ilişkin olarak çalışma konularımız:

*Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,

*Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenlenmesi,

*Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,

*Terekeyle ilgili her türlü tespit ve taksim davaları,

*Mirasta tenkis davası,

*Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,

*Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

*Reddi miras (mirasın reddi) davası.