MENFİ TESPİT DAVALARINDA, ARABULUCULUK DAVA ŞARTI MIDIR?

7155 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile birlikte menfi tespit davalarında arabuluculuğa başvurunun dava şartı olup olmadığı uygulama tartışma konusu olmuştur.

Özelikle Bölge Adliye Mahkemelerinin menfi tespit davalarında arabulucuuğun dava şartı olup olmadığı husustaki kesin kararları sebebiyle içtihat birliğinin sağlanması için Yargıtay’ın ilgili dairesinden bu konuyla alakalı karar alınması talep edilmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 13/02/2020 tarih ve 2020/85 E. – 2020/454 K. sayılı Bölge Adliye Mahkemeleri Hukuk Daireleri’nin Kesin Nitelikteki Kararları Arasındaki Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik Kararı uyarınca; 7155 sayılı Kanunu’nun 20’nci maddesi ile 6102 sayılı TTK’na eklenen 5/A maddesi gereğince TİCARİ NİTELİKTEKİ MENFİ TESPİT DAVALARINDA DAVA AÇILMADAN ÖNCE ARABULUCULUĞA GİDİLMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞINA VE ARABULUCULUYA GİDİLMİŞ OLMASININ BİR DAVA ŞARTI OLMADIĞINA karar verilmiştir.

Yerel – istinaf mahkemelerin yanında doktrinde de bir çok görüşe sebebiyet veren bu husus içtihadı birleştirme kararı niteliğinde olmasa da bir nebze de olsa çelişkileri gidermeye yardımcı olacaktır. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi TTK 5/A, HMK 106 ve İİK 72’nci maddelerinin amir hükümleri gereğince menfi tespit davalarının zorunlu arabuluculuğa tabii olmaması gerektiği düşünülmüştür.