KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (ZMSS) (TRAFİK SİGORTASI) TEMİNATLARI

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ya da günlük yaşantıda bilindiği gibi trafik sigortası, devlet tarafından zorunlu tutulan bir mali sorumluluk sigorta poliçesidir.

Trafik Sigortası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. madde hükmü uyarınca karayolunda kullanılan motorlu araçların işletenleri tarafından zorunlu olarak her yıl yeniden yapılan bir sigorta poliçesidir.

Karayolları Trafik Kanunun 91. maddesi hükmünde “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.” denmektedir. Zorunlu olarak düzenlenen bu zarar sigortası türü ile motorlu araç işletenlerin/maliklerinin meydana gelecek bir trafik kazasında üçüncü kişilerin malvarlığında, vücut bütünlüğünde ortaya çıkan zarar poliçe limitleri dahilinde giderilmektedir.

Karayolları Trafik Kanununun 85/1 fıkrasına baktığımızda da, “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” denmektedir. Kanun hükmünde belirtilen durumlarda araç maliki/işleteninin çok büyük mali yükümlülükler altına girmesini engellemek amacıyla Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesinde düzenleme alanı bulan Trafik Sigortası her yıl zorunlu olarak devlet tarafından motorlu araç malik/işletenlerine zorunlu tutulmaktadır.

Sıkça motorlu araç sahiplerinin karıştırdığı bir konu olarak Trafik Sigortası (ZMSS), sigorta yapılan araç üzerinde meydana gelen hasarı gidermez. Meydana gelecek bir trafik kazasında Trafik Sigortası (ZMSS) ile sigortalı olan aracın sürücüsünün kusuru oranında karşı araçta meydana gelen hasar veya malul kalan, geçici iş göremeyen üçüncü kişilerin zararları poliçe limitleri dahilinde giderilecektir.

 

Trafik Sigortası (ZMSS) ile teminat altına alınan haller aşağıda gibidir:

  1. Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Değer kaybı talep edilmesi halinde tespiti, bu Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde kurulacak sistem üzerinden sıra esasına göre atanan ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılır.

Maddi zararlar denince akla, karşı tarafta meydana gelen hasar, değer kaybı ve o aracın geçici süre ile kullanılamaması halleri gelebilir.

  1. Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır.
  1. Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, ZMSS Genel Şartlar ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır.
  1. Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere ZMSS genel şartlar ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır.

 

Yukarıda yazılı olan teminatlar, her yıl Ocak ayında Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile güncellenmektedir. Bu nedenle uygulamada en sık rastlanan sorun şudur; Trafik Sigortası (ZMSS) Poliçesi 1 yıl süreyle yapılmakla beraber, 02.05.2019 yılında başlayan bir poliçe 02.05.2020 yılında sona erecektir. Poliçenin düzenlendiği yıl olan 2019 yılı limitlerine göre düzenlenmiş olan bir poliçeyi elinde bulunduran bir kimse 2020 yılında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda teminat limitlerinin 2019 yılı limitleri olduğunu düşünmektedir. Ancak 2020 yılında meydana gelen bir trafik kazası sonucunda devreye girecek olan teminat limiti 2020 yılına ait olacaktır.

2020 Yılı Teminat Limitleri

          Sağlık Gideri                                            Sakatlanma ve Ölüm                                       Maddi Zarar

Kişi Başına      Kaza Başına                     Kişi Başına       Kaza Başına                    Araç Başına     Kaza Başına

410.000 TL         2.050.000 TL                     410.000 TL       2.050.000 TL                       41.000 TL           82.000 TL

 

2021 Yılı Teminat Limitleri

         Sağlık Gideri                                             Sakatlanma ve Ölüm                                       Maddi Zarar

Kişi Başına     Kaza Başına                      Kişi Başına       Kaza Başına                   Araç Başına    Kaza Başına

430.000 TL        2.150.000 TL                       430.000 TL        2.150.000 TL                        43.000 TL         86.000 TL

 

Yazılı olan limitleri aşan kısımlar için sigortalı aracın işleteni/maliki meydana gelecek zararlardan sorumlu olacaktır. Trafik kazasına karışan kimseler tarafından trafik sigortası veya kasko sigortası kapsamında hasarlarını gidermesi bakımından en doğru sonuçlara ulaşabilmeleri için sigorta hukuku alanında çalışmalar yapan bir avukata danışması yararlı olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.