İnsanlığa karşı suçlar 5237 sayılı  sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 77’nci maddesinde;

(1) Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:

    a) Kasten öldürme.

    b) Kasten yaralama.

    c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.

    d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.

    e) Bilimsel deneylere tâbi kılma.

    f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.

    g) Zorla hamile bırakma.

    h) Zorla fuhşa sevketme.

    (2) Birinci fıkranın (a) bendindeki fiilin işlenmesi halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; diğer bentlerde tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde ise, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında işlenen kasten öldürme ve kasten yaralama suçları açısından, belirlenen mağdur sayısınca gerçek içtima hükümleri uygulanır.

    (3) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

    (4) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez. şeklinde düzenlenmiştir.

Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkemesi’nde yer alan insanlığa karşı suçlar, aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünün yedinci maddesinde bu suçu oluşturan fiiller ve tanımlarına yer verilmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabı olan özel hükümlerden uluslararası suçlar başlığı altında düzenlenen insanlığa karşı suçların unsurları ise şu şekildedir:

  • Suç failini ya da faillerini suç işlemeye siyasi, felsefi, ırki ve dini saiklerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir . Bu saikler içinde siyasi, dini ve ırksal ayrımcılıklar içermektedir.
  • Fiillerin toplumun bir kesimine yönelik olması gerekmektedir. Burada toplum tanımından maddenin birinci fıkrasında nitelendirilen topluluklardan bahsedilmektedir Eylemlerin ilgili gruplara kısmen yahut tamamen yöneltilmesi gerekmemektedir. Bu topluluklara mensup kişilere yöneltilmesi de yeterlidir. Toplulukların bir kısmına ya da tamamına karşı işlenen suçlarda bireyselliğin dışına çıkılarak topluma yöneltilmesi halinde TCK’nin 76’ncı maddesinin diğer koşullarının da bulunması durumunda soykırım suçu oluşabilir.
  • Eylemlerin bir plan çizgisinde sistematik olarak işlenmesi gerekmektedir. Ani gelişen daha önce herhangi bir plan – program söz konusu değilse bu suçun unsurları oluşmamaktadır.
  • Birinci fıkrada gösterilen suçlardan birinin işlenmesi gerekmektedir.

İnsanlığa karşı suçta kasten öldürme fiili işlenmişse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilir. Ayrıca ikinci fıkranın son cümlesi gereğince fail her öldürme fiilinden dolayı ayrı ayrı olarak cezalandırılır. Aynı şekilde kasten yaralama suçlarında da her yaralama eylemi için ayrı ayrı ceza tayini gerekmektedir. Kasten öldürme dışındaki eylemlerin işlenmesi halinde verilecek olan ceza 8 yıldan az olamaz. TCK’nin 49’uncu maddesi gereğince hapis cezasının üst sınırı 20 yıldır.

Şartların oluşması halinde TCK’nin 60’ıncı maddesindeki tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir.

İnsanlığa karşı suç nedeniyle dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecektir. TCK’nin 13’üncü maddesi uyarınca insanlığa karşı suçlar Türk vatandaşı veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk Kanunları uygulanacaktır.