İmar Barışı

İmar barışı olarak nitelendirilen İmar Affı Yasası ile; ruhsatsız, ruhsat veya eklerine aykırı olarak yapılan, mülkiyet ve tapu sorunu olan 31.12.2017 tarihinden önce yapılan imara aykırı tüm yapılar için istisna tutulanlar hariç olmak üzere af getirilmiştir.

İmara aykırı yapıların imar affından yararlanmalarında beyan esas alınır. Başvurular üzerine imara aykırı yapılar için “Yapı Kayıt Belgesi” verilir. Bu belge ile elektrik, su ve doğalgaz gibi yaşamsal haklar sağlanır. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilmemiş idari para cezaları ise iptal edilir.

Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi alan yapılarda tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi de kurulabilir. Ancak, aftan yararlanan imara aykırı yapıların yıkılıp yeniden yapılması durumunda yapı meri (mevcut-yürürlükte olan) imar planına uygun olarak yapılacaktır. Kısaca, yapının yenilenmesi durumunda ‘yapı kullanma izin belgesi’nden farklı olarak müktesep hak söz konusu olmayacaktır.

Başvurularda yapı kayıt belgesi için alınacak bedel; yapının arsa veya arazisinin toplam emlak vergi değeri ile toplam inşaat yapı yaklaşık maliyetinin toplamları üzerinden bulunan rakamın konutlarda %3’ ü, diğer ticari yapılarda ise %5’i ile çarpımı sonucunda elde edilir. Bu bedel yapının tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisinde ise ikinci kez tekrar alınır.

Yapı kayıt belgesi alan imara aykırı yapıların elektrik, su, doğalgaz gibi yaşamsal ihtiyaçları bağlanır. Ayrıca, bu yapılar için verilen yıkım kararları ile tahsil edilememiş idari para cezaları iptal edilir.

Hazine veya belediyelere ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar da bu af yasasından istifade edebileceklerdir.

İmar affından yararlanmak için en geç 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması zorunluluğu getirilmiştir. Hak kaybına uğranmaması yönünden bu tarihe dikkat edilmesi gerekir.

Başvurular yapı sahipleri tarafından doğrudan yapılabileceği gibi vekil tayin etmek suretiyle de yapılabilecektir. Hukuk büromuz bu konuda da danışmanlık vermekte ve talep halinde iş takip sürecini baştan sona vekaleten sürdürerek sonlandırmaktadır.

İmar mevzuatı uzmanlık alanlarımız arasında bulunan önemli ve ayrıcalıklı bir konudur. O nedenle yukarıda açıkladığımız kapsamda imar sorunları olan vatandaşlarımıza talepte bulunmaları halinde imar affından yararlanmaları konusunda her türlü destek verilecektir.