2 Haziran 2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ( ve 2013 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldıran ) HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ’nin Arabuluculuk Eğitimini düzenleyen madde 32/6 gereğince

”Arabuluculuk eğitimi

MADDE 32 – ……..

(6) Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.”

Yine aynı yönetmeliğin “Çeşitli ve Son Hükümler” başlığında düzenlenen Geçici madde 1 de,

“Yenileme eğitimine esas kayıt tarihi olarak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2018 tarihinden önce sicile kaydolanlar bakımından bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih 32 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca, sicile kayıt tarihi sayılır.”

Düzenlemesi getirilmiştir.

Bu durumda ilk arabuluculuk yenileme eğitimlerinin üçüncü yılın başlangıcı olan 02.06.2020 den itibaren 02.06.2021′ e dek alınması gerekmektedir.