ÖZEL BANKA EMEKLİLERİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNE HAK KAZANMASI

 

Türkiye'de pek çok özel banka emeklisi bulunmaktadır. Ancak özel bankalar emeklilere bayram ikramiyesi (Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ikramiyesi) ödemekten kaçınmaktadırlar. Bu durumda özel banka emeklisi kişilerin dava ikame ederek ödenmeyen bayram ikramiyelerini faiziyle birlikte alabilme imkanları bulunmaktadır.

 

Bilindiği üzere, özel banka emeklileri, bu kurumlardan emekli olan aynı zamanda özel bankalarca kurulan vakıflardan aylık alan kişilerdir. Bahsi geçen vakıflar ise personelinin sosyal güvenliğini sağlamak üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamında kurulmuş olan sosyal güvenlik kuruluşları niteliğindedir.

 

18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23. maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ilave edilen Ek Madde 18 ile yeni bir yasal düzenleme getirilmiştir.

 

EK MADDE 18:

"Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir."

18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan bu yasal düzenlemeye göre tüm emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000'er TL (29.04.2021 tarihinden itibaren 1.100,- TL olmak üzere) tutarında bayram ikramiyesi ödenecektir.

 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20. maddesine bakıldığında;

"Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu Kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde:
a) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsayacak,
b) Bu personelin, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, EN AZ BU KANUNDA BELİRTİLEN YARDIMLARI SAĞLAYACAK"

Şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere, sosyal güvenlik kuruluşu niteliğinde olan işbu sandıklar/vakıflar EN AZ SSK MEVZUATINDA ÖNGÖRÜLEN YARDIMLARI SAĞLAMAK/EN AZ SGK EMEKLİLERİNİN ALDIĞI HAKLARI SAĞLAMAK ile mükelleftirler.

 

Dolayısıyla yukarıda yer verilen kanun maddeleri uyarınca sözü edilen vakıfların/sandıkların emeklilerine bayram ikramiyesi ödemeleri yasal zorunluluktur. Ancak gelinen noktada, özel bankalar bu ödemeleri yapmaktan kaçınmaktadırlar. Hal böyle olunca, özel banka emeklilerinin ödeme yapmayan sandıklar/vakıflar aleyhine dava ikame ederek haklarını arama ihtiyaçları hasıl olmaktadır.

 

UTU Hukuk & Danışmanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanında mağdur olan özel banka emeklisi müvekkillerimize bayram ikramiyelerinin ödenmesine yönelik dava sürecinin yürütülmesi, ikramiyelerin tahsil edilmesi noktasında yasal danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu hususta ayrıntılı bilgi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.