5237 sayılı TCK’nin 78’inci maddesinde örgüt düzenlenmiştir:

"(1) Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu örgütlere üye olanlara beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

(3) Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez."

İlk olarak örgütü; belirlenen işleri etkileşim süreci içinde planlayan ve işbirliği içerisinde bulunan bireylerden oluşan bir sistem şeklinde tanımlayabiliriz.

Örgüt varoluş amacı bakımından TCK' ya göre suç teşkil edebilmektedir. Eğer ki TCK m. 78/1'de ifade edildiği üzere "Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları işlemek maksadıyla..." örgüt kurulmuş ise bu örgüt ceza hukukunda suç örgütü olarak adlandırılacaktır. Eğer bu örgüt, hiyerarşik yapıya sahip olmak, suç işlemeyi süreklilik haline getirmek, suç işlemeye elverişli malzemeye sahip olmak, haksız çıkar sağlamayı amaçlamak ve en az 3 kişiden oluşmak gibi unsurları taşıyor ise bu yapıya ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ denmektedir.

TCK'nin 78'inci maddesinin 1. fıkrasında "yukarıdaki maddelerde yazılı suçlar" ile ne kastedilmek istenen soykırım ve insanlığa karşı suçlardır.

Kanuna böyle bir madde koymasındaki amaç soykırım ve insanlığa karşı suçların işlenmesi için örgüt kurulmasını, bu örgüte üye olunmasını ayrıca cezalandırmaktır.